Ochrana osobných údajov - GDPR

Spoločnosť EDENcars, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 83, Bratislava 82104, IČO: 44923848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59972/B (ďalej len „Prenajímateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 PREVÁDZKOVATEĽ

 • EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava
 • IČO: 44923848
 • Kontakt: sloboda@edencars.sk

 NÁZOV INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV ( ÚČELY SPRACOVANIA )

 • IS Evidencia klientov na účely fakturácie
 • IS Evidencia zmlúv
 • IS Vymáhanie pohľadávok
 • IS Vernostný program
 • IS Evidencia klientov
 • IS Kontaktný formulár
 • IS GPS monitorovanie vozidiel
 • IS Kamerový informačný systém

IS Evidencia klientov na účely fakturácie sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa účtovný program PREMIER od spoločnosti PREMIER system SK, s.r.o., RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o.)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 1. Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia klientov na účely fakturácie, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia klientov na účely fakturácie spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia klientov na účely fakturácie v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.    Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS Evidencia zmlúv sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o.)

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia zmlúv, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia zmlúv spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia zmlúv v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude google disk. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS Vymáhanie pohľadávok sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program tabuľky Google od spoločnosti Google, RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o.)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 1. Exekútor - Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Vymáhanie pohľadávok, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém Vymáhanie pohľadávok spracúvané v stredisku Bratislava, spracúva pre nás externá advokátska kancelária – sprostredkovateľ , s ktorou máme podpísanú prevádzkovateľsko - sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle §8 zákona.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Vymáhanie pohľadávok v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS Vernostný program sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o.)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Vernostný program, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Vernostný program, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  Súd, orgány činné v trestnom konaní. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Vernostný program, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Vernostný program spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Vernostný program v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS Evidencia klientov sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o.)

 Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Evidencia klientov, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Súd, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Evidencia klientov, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Evidencia klientov spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Evidencia klientov v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS Kontaktný formulár - elektronicky sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program dokumenty Google od spoločnosti Google, RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o.)

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou) a nachádzajú sa aj v papierovej podobe. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované.  Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie), spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie) spracúvané v stredisku Bratislava, spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém Kontaktný formulár - elektronicky (nutné oznámenie) v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom, požiarnymi hliadkami.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

IS GPS monitorovanie vozidiel sa spracúva v stredisku: Bratislava (na tento účel sa používa program Aplikácia spoločnosti Commander, tabuľky Google, PREMIER, RSHOP od spoločnosti Riešenia, s.r.o. )

Na vstup do hore uvedeného informačného systému a strediska sa nepoužívajú biometrické údaje ako napr. (odtlačok prsta, skenovanie rohovky napr. pri dochádzkovom informačnom systéme). Informačný systém sa nachádza v štandardnej miestnosti a osobné údaje sa spracúvajú  automatizovane (výpočtovou technikou). Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, nie sú zapojené do lokálnej počítačovej siete ale majú pripojenie na Internet. Osobné údaje v informačnom systéme GPS monitorovanie vozidiel, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme GPS monitorovanie vozidiel, spracúvané v stredisku Bratislava, nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. Orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, sprístupňujeme okruhu príjemcov: 1. Spoločnosť ktorá má vozidlo prenajaté - zmluva. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme GPS monitorovanie vozidiel, spracovávané v stredisku Bratislava, sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém GPS monitorovanie vozidiel spracúvané v stredisku Bratislava, spracúva pre nás externá účtovná firma – sprostredkovateľ - Právny základ: §8 zákona o ochrane osobných údajov, s ktorou máme podpísanú prevádzkovateľsko - sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle §8 zákona.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov.  Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, zabezpečuje servis a údržbu správca IT a IT sprostredkovateľ. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém GPS monitorovanie vozidiel v stredisku Bratislava, nebola určená. Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, vstup na identifikačný preukaz. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: kamerovým systémom, elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom.  Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft - samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, ochranou na báze OS Linux so vstupom na heslo, ochranou na báze OS X, samotný informačný systém má vstup na heslo.  Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému je zabezpečená: na claude. Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: online. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: konatelia spoločnosti EDENcars, s.r.o..

 

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Monitorovanie vyhradených priestorov prebieha v :

Stredisko : Bratislava Ivánska cesta

Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, IČO: 44923848  využíva na monitorovanie vyhradených priestorov v hore uvedenom informačnom systéme Otvorený kamerový systém s pripojením do Internetu.

Dátum spustenia kamerového systému do prevádzky: 26.05.2018 Inštalovaný bol spoločnosťou – sprostredkovateľom pre kamerové systémy, ktorá má licenciu technickej služby: FT001464, vydanú KR Policajným zborom v Bratislave. Používané kamery sú digitálne a ich počet je 1. Zálohovacie zariadenie je pripojené do firemnej počítačovej siete, ktorá je pripojená do internetu. Z toho je 0 v interiéri bez infra prísvitu, 1 v interiéri s infra prísvitom, 0 v exteriéri bez infra prísvitu, 0 v exteriéri s infra prísvitom, 0 v exteriéri 360° otočná kamera, 0 v interiéri 360° otočná kamera. Jednotlivé kamery sú pripojené k vlastnému zariadeniu, kde sa ukladajú aj záznamy z kamier. Za funkčnosť a prevádzku kamerového systému zodpovedá konateľ spoločnosti EDENcars s.r.o.. Záznam sa vymazáva automaticky ešte v zákonom stanovenej lehote 14 dní. Ku osobným údajom nachádzajúcom sa v kamerovom systéme na hore uvedenom stredisku nepristupuje sprostredkovateľ v zmysle §8 zákona. Samotné osobné údaje v kamerovom informačnom systéme, spracúvané v stredisku Bratislava Ivánska cesta, nie sú zverejňované. Osobné údaje v kamerovom informačnom systéme, spracúvané v stredisku Bratislava Ivánska cesta, nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Prevádzkovateľ EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava, nespracúva v kamerovom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa. Prístup k zariadeniu zaznamenavajúcom Audio/ video záznam je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou, bezpečnostnými fóliami na oknách a dverách. Monitorovanie miestnosti / budovy je zabezpečené: elektronickým poplašným systémom. Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi. Priamy vstup do záznamového zariadenia zabezpečený nasledovne: záznamové zariadenie ma vlastnú klávesnicu kde zadávame heslo pre vstup. Prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu v zmysle §23 zákona. Počet oprávnených osôb v tomto informačnom systéme  a stredisku je toho času 1

Stredisko: Bratislava Ivánska cesta

Typ kamery: v interiéri s infra prísvitom

K01: Pobočka zákazníckeho servisu

Táto kamera je prevádzkovaná za účelom:

·         priestor prístupný verejnosti

·         kontrolný mechanizmus zamestnanca

·         spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa

 

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov ktorí majú prístup k osobným údajom je možné si vyžiadať prostredníctvom emailovej adresy : sloboda@edencars.sk

Požiadať o zmenu spracovania Vaších osobných údajov je možné prostredníctvom formulára. Formulár je možné stiahnúť tu: FORMULÁR NA UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Formulár zašlite na adresu: EDENcars, s.r.o., Ivánska cesta 83, 82104 Bratislava , alebo emailom na sloboda@edencars.sk.

 

COOKIES

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Môžu uložiť akékoľvek informácie, napr. si zapamätať, že ste na stránke prihlásený alebo obsah nákupného košíka.

Doba, počas ktorej sú tieto súbory uložené, môže byť rôzna. Niektoré cookies sa vymažú hneď po tom, čo zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj niekoľko dní alebo mesiacov.


Na aké účely používame cookies
Analytické cookies: pomáhajú nám zbierať údaje o návštevnosti, vyhľadávaniach a pohybe po našej stránke. Môžme tak vďaka nim vylepšovať náš internetový obchod. Údaje v nich sú anonymizované.Technické a funkčné cookies: zabezpečujú správne fungovanie nášho obchodu (napr. aby ste si mohli vytvoriť zákaznícky účet, prihlásiť sa alebo mohli vkladať položky do košíka).

Marketingové cookies: používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov. Tiež vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, keď ju vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať
Bežné prehliadače majú nastavenia, v ktorých môžete odstrániť vybrané cookies alebo dokonca ukladanie cookies úplne zakázať. Upozorňujeme ale, že v prípade zmazania alebo zákazu technických alebo funčných cookies nemusia niektoré funkcie správne fungovať.

Pre obmedzenie alebo zakázanie cookies jednotlivých partnerov môžete použiť nimi poskytované nástroje na linkách uvedených v tabuľke vyššie.