Podmienky prenájmu vozidiel

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRENÁJME VOZIDLA

Spoločnosť EDENcars, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 83, Bratislava 82104, IČO: 44923848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59972/B (ďalej len „Prenajímateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

1. Prenajímateľ je na základe uzatváraného / uzatvoreného zmluvného vzťahu oprávnený spracúvať údaje a osobné údaje podnikateľa alebo fyzickej osoby - jednotlivca, ktoré vstupujú / vstúpili s Prenajímateľom do zmluvného vzťahu (ďalej len "Nájomca"):

Spracovávajú sa nasledovné údaje:

-Nájomcu - právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa: obchodné meno a sídlo, miesto podnikania, mená, trvalé bydliská, rodné čísla, dátumy narodenia, čísla OP členov štatutárnych orgánov, osôb oprávnených konať v mene Nájomcu tzv. splnomocnených osôb, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (kontaktné adresy, telefónne a faxové čísla, emailové adresy), údaje o platbe (údaje o bankovom účte, údaje o platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), čísla vernostných kariet, vlastnoručný podpis, odtlačok pečiatky. údaje

-Nájomcu - fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (mobilné číslo, e-mailová adresa), čísla vernostných kariet, dátum narodenia, údaje občianskom a o vodičskom preukaze a/alebo cestovnom pase, údaje o platbe ( platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), informácie o používaní prenajatého vozidla, vlastnoručný podpis.

2. Prenajímateľ je na základe osobitného súhlasu oprávnený spracúvať:

fotokópie úradných dokladov fyzických osôb a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovené a zaznamenané kópie a opisy úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že Prenajímateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby,
V prípade že prenajaté vozidlo bude viesť niekto iný ako Nájomca (ďalej len "Vodič"). Na základe zmluvných dojednaní s Prenajímateľom je Nájomca povinný poskytnúť osobné údaje Vodičov, pričom Nájomca je oprávnený poskytnúť osobné údaje Vodiča výlučne na základe primeraného právneho základu. Ak Nájomca nedisponuje súhlasom, resp. iným oprávnením (napr. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov) nie je oprávnený Prenajímateľovi poskytnúť osobné údaje Vodiča. Ak poskytuje osobné údaje priamo Vodič, Prenajímateľ pred ich poskytnutím požiada Vodiča o udelenie osobitného súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa.
Súhlas je dotknutou osobou udeľovaný slobodne a dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti adresovanej na sídlo Prenajímateľa. Dotknutá osoba môže poskytnúť len pravdivé, správne a úplné osobné údaje. Za nepravdivosť, neúplnosť a neaktuálnosť osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba. Každá dotknutá osoba má právo na informácie, opis a opravu / aktualizáciu svojich osobných údajov spracúvaných Prenajímateľom.

3. GPS monitorovanie: Prenajímateľ je na základe

-        § 10 ods. 3 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla vedeného Vodičom,

-        § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla vedeného Nájomcom získané prevádzkou monitorovacieho zariadenia, ak je ním vozidlo vybavené. K spracúvaniu osobných údajov (vyplývajúcich zo získaných informácií o výskyte vozidla) dochádza len v prípade, ak je Prenajímateľ schopný identifikovať fyzickú osobu používajúcu vozidlo a vozidlo je vybavené monitorovacím zariadením. V tomto prípade budú spracúvané osobné údaje v rozsahu získaných GPS informácií o výskyte vozidla a z toho odvoditeľných charakteristík dotknutej osoby.

4. Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 1 a 2 spracúvať výlučne za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov (najmä rezervácia, poskytnutie údajov na prípravu zmluvy); uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia; fakturácie, evidencie a vymáhania pohľadávok; riešenia poistných a škodových udalostí. Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 3 spracúvať výlučne za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov a to predovšetkým za účelom ochrany majetku a finančných záujmov Prenajímateľa.

5. Vyššie uvedené údaje osôb a informácie o osobách, ktoré majú alebo môžu mať rozsah osobných údajov, Prenajímateľ v prípade nutnosti sprístupňuje a/alebo poskytuje len súdom, orgánom činným v trestnom konaní a poisťovniam (na základe osobitných zákonov) a to predovšetkým z dôvodu poskytovania súčinnosti za účelom ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa a dotknutých osôb. Prenajímateľ bude spracúvať údaje prostredníctvom vlastných oprávnených osôb, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe zmluvy uzavretej s Prenajímateľom spracúvať osobné údaje v jeho mene. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov si môžete emailom vyžiadať na adrese sloboda@edencars.sk.

6. Prenajímateľom spracúvané osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Zmluve o prenájme šifrovane uložené na serveroch spoločnosti Google LLC („Google“), so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Tlačená forma údajov je uchovávaná v uzamknutých priestoroch spoločnosti Prenajímateľa. Prenajímateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný archivovať vybranú časť zmluvnej dokumentácie ako účtovný doklad počas 10 rokov od skončenia platnosti zmluvy.

7. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré spracúva. Nevyužije ich pre vlastnú potrebu a bez primeraného právneho základu osoby ich nezverejní, nikomu neposkytne ani nesprístupní. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti žiadna z dotknutých strán nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh. Dotknutá fyzická osoba má na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo od Prenajímateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

- potvrdenie, či Prenajímateľ spracúva /nespracúva osobné údaje môjho neplnoletého dieťaťa,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prenajímateľ získal osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

- likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

- blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

V prípade uplatnenia práva žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom, sa táto žiadosť považuje za podanú, ak bude následne doručená Prenajímateľovi aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

 

8. Prenajímateľ prijal  a v praxi uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu spracúvaných údajov a informácií v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

PODMIENKY PRI PRENÁJME VOZIDLA

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

-Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz skupiny B
 • doklad o potvrdení trvalého bydliska (faktúra telefón, sipo, energie, nájom) nie starší ako 3 mesiace, prípadne kreditná karta)
 • kreditná/debetná karta na zloženie zálohy (pri vozidlách ekonomickej triedy nie je potrebná)

-Právnické osoby / SZČO

 • občiansky a vodičský preukaz osôb ktoré budú vozidlo používať
 • splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

 

Platobné podmienky

-Fyzické osoby / SZČO

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, ZBK, Maestro, MasterCard Electronic, EC/MC), neakceptujeme American Express, Diners club
 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní vozidla


-Právnické osoby

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou aj platbu v hotovosti
 • akceptujeme platbu bankou pri splnení všetkých podmienok a predložení všetkých dokladov potrebných k prenájmu vozidla
 • za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu
 • v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť na pobočke EDENcars, s.r.o., najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy
 • v prípade že sa vozidlo pristavuje mimo Bratislavy, autopožičovňa môže požadovať platbu za prenájom vopred a to vo výške celej sumy prenájmu auta

 

Depozit (záloha) za vozidlo

-Fyzické osoby / SZČO

 • platobnou kartou v EUR , pri čom záloha Vám bude vrátená rovnakým spôsobom platby, akých ste ju uhradili
 • depozit je realizovaný ako úhrada, nie ako predautorizácia. vrátenie depozitu bude realizované cez návrat na kartu
 • EDENcars, s.r.o. nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depopzitu
 • záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená  pri vrátení vozidla
 • v prípade že uhradíte zálohu kreditnou alebo debetnou kartou, vrátenie zálohy na účet bude trvať niekoľko dní (spravidla 3 pracovné dni), čo je spôsobené bankovými transakciami
 • výška zálohy za každé vozidlo je uvedená v cenníku, v kolonke záloha
 • výška zálohy sa môže líšiť od cenníka, ak ste si rezerváciu robili cez sprostredkovateľa, skontrolujte si ju na stránke sprostredkovateľa

-Právnické osoby

 • informácie o výške zálohy Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 490 480

 

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené v EUR bez DPH
 • sme platcami DPH 20%
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu

 

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • neobmedzený počet najazdených kilometrov, pri krátkodobom prenájme (okrem akciových vozidiel s uvedeným limitom km)
 • zákonné poistenie
 • havaríjne poistenie so spoluúčasťou 10%, minimálne 332 EUR (okrem skútra Honda SH125)
 • dialničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
 • umytie vozidla

 

Dĺžka prenájmu auta

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu
 • víkendová sadza platí od piatka 13:00 do nasledujúceho pondelka 9:00
 • minimálna sadza za prenájom je jeden deň, v prípade že prenájom vozidla zasahuje do víkendu alebo štátneho sviatku, potom je minimálna sadzba za prenájom dvoch dní

 

Dlhodobý prenájom auta

 • dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vaších požiadaviek, pre kalkuláciu dlhodobého prenájmu vyplňte prosím dotazník-kalkulácia dlhodobého prenájmu
 • informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 690 480, mailom sales@edencars.sk, alebo ich nájdete na tu

 

Pristavenie a odstavenie vozidla

 • bezplatne v rámci Bratislavy v pracovných hodinách EDENcars, s.r.o.
 • letisko Bratislava – prevádzka Ivánska cesta 83, Bratislava (pri kruhovom objazde)
 • mimo pracovných hodín bezplatne po predchádzajúcej dohode s pracovníkom EDENcars, s.r.o.
 • za pristavenie vozidla mimo Bratislavy sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka
 • pristavenie vozidla je možné pri prenájme dlhšom ako 1 deň bezplatne, pri jednodennom prenájme 10€+DPH v rámci Bratislavy
 • v Košiciach je vyzdvihnutie možné iba na pobočke Letisko Košice

 

Poistenie

 • všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, vo výške 10% zo vzniknutej škody , minimálne 330 EUR 
 • spoluúčasť sa môže líšiť ak ste si rezervovali auto cez sprostredkovateľa, pre zistenie výšky spoluúčasti navštívte stránku sprostedkovateľa
 • pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • autopožičovňa EDENcars Vám ponúka možnosť priplatiť si plné poistenie škody
 • v prípade že si priplatíte plné poistenie, spoluúčasť neplatíte pri škode, v prípade krádeže ostáva spoluúčasť 10% z obstarávacej ceny vozidla, v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške a plné poistenie škody mu neplatí
 • plné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti podľa platných poistných podmienok aktuálne poisťovne. nevzťahuje sa na škody spôsobené úmyselne, nedbanlivosťou, alebo pod vplyvom návykových látok.
 • pri riešení poistnej udalsti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 50 EUR.

 

Cesta do zahraničia

 • cesta je povolená do krajín: Česká Republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • cesta do ostatných krajín EU, Čiernej Hory, Srbska, a Švajčiarska, je možná iba po predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom a musia byť uvedené v nájomnej zmluve, pri ceste do týchto krajín sa môžu objaviť dodatočné poplatky. Informujte sa vopred telefonicky alebo mailom.
 • cesta nie je možná do krajín: Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Krajiny bývalej Juhoslávie(okrem Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Srbska), Turecko, Rusko, Bielorusko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Velká Británia a všetky krajiny mimo územia Európy

 

Tankovanie a čistenie vozidla

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
 • v niektorých prípadoch si EDENcars, s.r.o. vyhradzuje právo odovzdať nájomcovi vozidlo s nižším stavom paliva, ako plnou nádržou a požiadať ho aby vozidlo vrátil s rovnakým stavom pohonných hmôt
 • v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná predpokladaná výška chýbajúceho PHM + manipulačný poplatok
 • vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri, avšak ten nie je povinný vozidlo pred vrátením čistiť
 • pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalunení) Vám bude účtovaný poplatok za tepovanie vozidla 50 EUR 

 

Ďalšie informácie

 • autopožičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a autopožičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • autopožičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • autopožičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník autopožičovne o tom zákazníka vopred informuje
 • v prípade že ste si vozidlo rezervovali cez sprostredkovateľov, môžu byť podmienky odlišné, v tomto prípade navštívte stránku sprostredkovateľa pre zistenie presných podmienok, prípadne sa informujte u nás emailom alebo telefonicky